Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky určujú hlavné pravidlá obchodných vzťahov medzi spoločnosťou Zuzana Tarnociová T.T. – SERVIS , ako prevádzkovateľom internetového obchodu www.upratovacie-stroje.sk a kupujúcimi.

Odoslaním objednávky vyjadruje kupujúci súhlas s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

Identifikácia zmluvných strán

Predávajúci:
Kontaktné údaje:
Zuzana Tarnociová -T.T. Servis
Letecká 2, 962 31 Sliač
IČO: 33305102
DIČ: SK1020611636
Okres: Zvolen
Štát: Slovensko
Pr. forma: podnikateľ so ŽO
Mobil: 0905 342 230
Email:  info@upratovacie-stroje.sk

(ďalej len "predávajúci")

 

Kupujúci:

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim, a to zrealizovaním objednávky spôsobom stanoveným týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

Povinnosti predávajúceho:

Predávajúci sa zaväzuje  dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu, zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR.

 • Predávajúci vystaví, a spolu s tovarom dodá kupujúcemu faktúru ako daňový doklad.

Predávajúci nenesie zodpovednosť:           

 • za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené prepravnou spoločnosťou
 • za poškodenie zásielky prepravnou spoločnosťou

Povinnosti kupujúceho:                                                                                                                                                                                                

 • objednaný tovar prevziať,  bezodkladne skontrolovať, a v prípade akýchkoľvek zistených vád tieto pri preberaní tovaru oznámiť prepravcovi a spísať s ním protokol o reklamácii
 • zaplatiť za tovar kúpnu cenu v plnej výške, a to najneskôr pri prevzatí tovaru 

Objednanie tovaru

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných elektronickým systémom pri registrácii kupujúceho. Objednávka musí obsahovať náležitosti týkajúce sa predmetu nákupu a predaja:

 • dôkladná špecifikácia tovaru a jeho kvantita
 • hodnota za mernú jednotku tovaru a cena celkom
 • hodnota za prepravu, spôsob úhrady a spôsob doručenia.

Ďalej musí objednávka zahŕňať identifikáciu kupujúceho:

 • fyzická osoba: meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa doručenia
 • právnická osoba: meno a priezvisko kontaktnej osoby, obchodné meno, telefónne číslo, IČO, DIČ , (IČ DPH ak je kupujúci platiteľom DPH), e-mailová adresa, fakturačná adresa a adresa doručenia, ak sa táto nezhoduje s fakturačnou adresou.

Potvrdením objednávky sa rozumie potvrdenie zaslané automatizovaným systémom, spravidla bezprostredne po odoslaní objednávky. Kupujúci nakupuje tovar za cenu, ktorá je záväzná v okamihu prijatia objednávky. K vlastnému uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim.

Storno objednávky

Zo strany kupujúceho:

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej potvrdením zo strany predávajúceho. Kupujúci je inak povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním, pričom škodou sa na účely týchto obchodných podmienok rozumie celková kúpna cena.

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien, v prípade tlačových chýb a zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov. O týchto okolnostiach je predávajúci povinný kupujúceho bezodkladne informovať. Kupujúci je v týchto prípadoch oprávnený odstúpiť od zmluvy

Storno objednávky kupujúci vykoná výlučne písomne, a to na emailovú adresu predávajúceho uvedenú vyššie.

V prípade, že kupujúci zaplatil za objednaný tovar celú alebo časť kúpnej ceny, predávajúci vráti túto čiastku kupujúcemu, prípadne zníženú o náhradu škody, avšak len v prípade splnenia podmienok pre stornovanie objednávky. Vrátenie predávajúci vykoná prevodom na rovnaký účet, z akého bola platba uskutočnená, prípadne iným požadovaným spôsobom, a to všetko v lehote do 14 dní odo dňa prijatia tovaru predávajúcim.

Zo strany predávajúceho :

Predávajúci má právo stornovať objednávku pred záväzným potvrdením bez udania dôvodu. K tomuto kroku väčšinou dochádza z dôvodu, že tovar sa už nevyrába, nedodáva alebo sa osobitým spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude neodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu ( po dohode s kupujúcim) v najkratšom možnom termíne.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku v prípade, že kupujúci uviedol v objednávke nesprávne údaje (napr. nie je ho možné skontaktovať).

 Kupujúc má právo od takto uzatvorenej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bolo zároveň v uvedenej lehote doručené predávajúcemu aj písomné odstúpenie od zmluvy. Uvedené sa vzťahuje výlučne len na prípady internetového obchodu/prípadne online objednávky prostredníctvom emailu (nevzťahuje sa na nákup v kamennom obchode).

 

Kontaktujte nás (písomne), že žiadate o odstúpenie od zmluvy. Uveďte číslo faktúry, druh tovaru a dátum nákupu.
Pokiaľ kupujúci tovar prevzal, zašlite ho späť na adresu.

Zuzana Tarnociová -T.T .servis
Letecká 2, 962 31 Sliač

za nasledujúcich podmienok:

 • tovar musí byť v pôvodnom, nepoškodenom obale
 • nesmie byť použitý
 • nesmie byť poškodený
 • musí byť kompletný (vrátane príslušenstva a priloženej dokumentácie) s originál dokladom o kúpe

Pri dodržaní všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet, a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom prijatí tovaru. predávajúcim. V prípade nedodania kompletného tovaru, či inak odporujúcemu vyššie uvedeným podmienkam, sa termín posúva do doby, kým budú chýbajúce časti dodané, tak aby stav tovaru plnohodnotne zodpovedal stavu pred dodaním kupujúcemu.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok, nebudeme akceptovať odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť.

Dodacie podmienky a termíny

 1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie dodacia adresa prijímateľa uvedená kupujúcim v elektronickej objednávke. Tovar bude dodaný predávajúcim s využitím vlastných prostriedkov alebo s využitím kuriérskych služieb.
 2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu.
 3. V deň preberania zásielky Vás bude dopravná spoločnosť v  priebehu dňa dodania kontaktovať. 
 4. Tovar bude dodaný kupujúcemu v ochrannom obale.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené poštou alebo kuriérom.

Kúpna cena a platby

Tovar je majetkom predávajúceho do doby úplného zaplatenia ceny tovaru.

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien, v prípade tlačových chýb a zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov. O týchto okolnostiach je predávajúci povinný kupujúceho bezodkladne informovať. Kupujúci je v týchto prípadoch oprávnený odstúpiť od zmluvy
 2. Kúpna cena je splatná najneskôr pri prevzatí tovaru v prípade dobierky alebo osobného prevzatia
 3. Kupujúci môže za tovar zaplatiť nasledovnými spôsobmi:

Celkovú sumu zákazník uhradí do 10 dní prevodom zo svojho účtu na účet Predávajúceho, resp. vloží požadovanú sumu na účet Predávajúceho:

Slovenská sporiteľňa
IBAN SK82 0900 0000 0004 0010 5485
BIC SWIFT kód GIBASKBX

 • Ako variabilný symbol sa uvádza číslo objednávky.

Dobierka/ hotovosť

Pri prevzatí produktu od kuriéra/poštovného kuriéra zaplatí požadovanú sumu

Zľavy, poštovné a balné

Predávajúci stanovuje poštovné a balné, ktoré sa v objednávke pripočítava k hodnote tovaru a ktoré je kupujúci povinný zaplatiť spolu s cenou tovaru, tak ako je to uvedené na objednávke.

Cena dopravy je 5€ s DPH  ( v cene dopravy je zarátaný aj manipulačný poplatok).

Reklamácia

Podmienkou uznania reklamácie je, aby bola uplatnená v záručnej lehote, určenej Obchodným/ Občianskym zákonníkom, prípadne v súlade so zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa

 

 

 1. Kupujúci je povinný riadne a ihneď po prevzatí skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam – reklamáciu o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktoré potvrdí dopravca.
 2. Reklamácia na tovar bude z našej strany uznaná iba v prípade nepoškodeného vonkajšieho obalu.

Zodpovednosť predávajúceho

 • je v súlade so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou, t.j. že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonanej reklamy očakávané, príp. akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám, právnym predpisom, je v určenom zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu.
 • predal za cenu uvedenú v cenníku.

 Predávajúci nenesie zodpovednosť:

 • ak si spotrebiteľ spôsobil vadu na tovare sám
 • spôsobil vadu neodbornou manipuláciou
 • vady ktoré vznikli nesprávnym spôsobom používania, nedovoleným používaním alebo používaním na iné účely, ako je tovar určený
 • evidentne vznikli mechanickým alebo iným poškodením, ktoré malo za následok zničenie, poškodenie, opotrebovanie
 • neriadením sa odporúčaniami predávajúceho

Reklamácia tovaru

 • Spotrebiteľ  má právo vytknúť vady tovaru zistené na ním zakúpenom tovare. Toto právo sa nevzťahuje na tovar, za ktorý predávajúci nezodpovedá
 • Vadu tovaru je spotrebiteľ povinný uplatniť bez zbytočného odkladu, po tom čo mal možnosť si prezrieť  tovar, najneskôr však do šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru.
 • Ak ide o vadu tovaru, ktorá neexistovala v čase jeho prevzatia spotrebiteľom a vyskytla sa až po šiestich mesiacoch odo dňa prevzatia tovaru, spotrebiteľ je oprávnený vytknúť vadu tovaru odo dňa jej zistenia, najneskôr však do uplynutia záručnej doby.
 • Ak spotrebiteľ nevytkne vadu tovaru do uplynutia záručnej doby, jeho právo zaniká. Na reklamáciu tovaru, ktorá bola uplatnená až po uplynutí záručnej doby predávajúci neprihliada.

Postup:

 1. Bezodkladne písomne informovať predávajúceho o vade tovaru, priložiť kópie dokladov o zakúpení ( pokladničný blok , faktúru .)
 2. Zamestnanec reklamačného oddelenia je povinný reklamáciu riadne preveriť a rozhodnúť o jej vybavení najneskôr v lehote 30dní odo dňa uplatnenia reklamácie . 
 3. Ďalší postup reklamácie ako aj podmienky reklamácie budú zrealizované v zmysle príslušných ustanovení Obchodného alebo Občianskeho zákonníka. .

Záverečné ustanovenia

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke. Predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou, ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak
 2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok a reklamačného poriadku v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky
 3. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami obchodného/ občianskeho  zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismi.