Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky určujú hlavné pravidlá obchodných vzťahov medzi spoločnosťou Zuzana Tarnociová TT – SERVIS , ako prevádzkovateľom internetového obchodu www.upratovacie-stroje.ska kupujúcimi.

Odoslaním objednávky vyjadruje kupujúci súhlas s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

Identifikácia zmluvných strán

Predávajúci:
Kontaktné údaje:
Zuzana Tarnociová -T.T. Servis
Letecká 2, 96231 Sliač
IČO: 33305102
DIČ: SK1020611636
Okres: Zvolen
Štát: Slovensko
Pr. forma: podnikateľ so ŽO

Telefón:
+421 905 342 230
Mobil: 0905 342 230
Mail:  info@upratovacie-stroje.sk

Kupujúci:

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu so spoločnosťou Zuzana Tarnociová -T.T. SERVIS odoslaním objednávky pomocou internetového obchodu www.upratovacie-stroje.sk

Povinnosti predávajúceho:

Predávajúci sa zaväzuje  ,dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu, zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR

 • Predávajúci vystaví a spolu s tovarom dodá kupujúcemu faktúru ako daňový doklad

Predávajúci nenesie zodpovednosť:

 • za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené poštou
 • za poškodenie zásielky kuriérskou službou

Povinnosti kupujúceho:

 • objednaný tovar prevziať, skontrolovať a v prípade akýchkoľvek závad tieto pri preberaní tovaru oznámiť prepravcovi a spísať s ním protokol o reklamácii
 • zaplatiť za tovar kúpnu cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných práve v  deň odoslania objednávky

Objednanie tovaru

 • Zákazník objednáva tovar pomocou nákupného košíka internetového obchodu www.upratovacie-stroje.sk . Zákazník môže tovar objednať tiež e-mailom na adrese: — Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. ,alebo telefonicky na č. tel. 0905 342 230

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných elektronickým systémom pri registrácii kupujúceho. Objednávka musí obsahovať náležitosti týkajúce sa predmetu nákupu a predaja:

 • dôkladná špecifikácia tovaru a jeho kvantita
 • hodnota za mernú jednotku tovaru a cena celkom
 • hodnota za prepravu, spôsob úhrady a spôsob doručenia.

Ďalej musí objednávka zahŕňať identifikáciu kupujúceho:

 • fyzická osoba: meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa doručenia
 • právnická osoba: meno a priezvisko kontaktnej osoby, obchodné meno, telefónne číslo, IČO, DIČ , (IČ DPH ak je kupujúci platiteľom DPH), e-mailová adresa, fakturačná adresa a adresa doručenia, ak sa táto nezhoduje s fakturačnou adresou.

Predávajúci potvrdí objednávku elektronickou poštou. Kupujúci nakupuje tovar za cenu, ktorá je záväzná v okamihu zaslania objednávky. K vlastnému uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim.

Storno objednávky

Zo strany kupujúceho:

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej potvrdením zo strany predávajúceho. Prípadne pred vystavením faktúry. Kupujúci je inak povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním.

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien, v prípade tlačových chýb a zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov. O týchto okolnostiach je predávajúci povinný kupujúceho bezodkladne informovať. Kupujúci je v týchto prípadoch oprávnený odstúpiť od zmluvy

Storno objednávky kupujúci vykoná e-mailom, faxom alebo písomne priamo na sídlo predávajúceho. Predávajúci môže storno objednávky prijať tiež telefonicky, následne je ho však potrebné potvrdiť jedným z predchádzajúcich spôsobov.

V prípade, že kupujúci zaplatil za objednaný tovar celú alebo časť kúpnej ceny, predávajúci vráti túto čiastku kupujúcemu, prípadne zníženú o náhradu škody. Vrátenie predávajúci vykoná prevodom na rovnaký účet, z akého bola platba uskutočnená, alebo na adresu kupujúceho do 14 kalendárnych dní. 

Zo strany predávajúceho :

Predávajúci má právo stornovať objednávku pred záväzným potvrdením bez udania dôvodu. K tomuto kroku väčšinou dochádza z dôvodu, že tovar sa už nevyrába, nedodáva alebo sa osobitým spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude neodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu ( po dohode s kupujúcim) v najkratšom možnom termíne.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku v prípade, že kupujúci uviedol v objednávke nesprávne údaje (napr. nie je ho možné skontaktovať).

V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzatvorenej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote list o odstúpení od zmluvy doručený predávajúcemu (nevzťahuje sa na osobné vyzdvihnutie tovaru, v takomto prípade ide o osobný nákup).

Spotrebiteľ tak môže urobiť bez udania dôvodu a bez toho, aby mu hrozila penalizácia.

Kontaktujte nás (písomne), že žiadate o odstúpenie od zmluvy. Uveďte číslo faktúry, druh tovaru a dátum nákupu.
Pokiaľ kupujúci tovar prevzal, zašlite ho späť na adresu.

Zuzana Tarnociová -T.T .servis
Letecká 2, 96231 Sliač

za nasledujúcich podmienok:

 • tovar musí byť v pôvodnom, nepoškodenom obale
 • nesmie byť použitý
 • nesmie byť poškodený
 • musí byť kompletný (vrátane príslušenstva a priloženej dokumentácie) s originál dokladom o kúpe

Pri dodržaní všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme zloženkou, alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom prijatí tovaru. V prípade nedodania kompletného tovaru či inak odporujúcemu vyššie uvedeným podmienkam sa termín posúva do doby, kým budú chýbajúce časti dodané, tak aby stav tovaru plnohodnotne zodpovedal stavu pred dodaním kupujúcemu.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť.

Dodacie podmienky a termíny

 1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie dodacia adresa prijímateľa uvedená kupujúcim v elektronickej objednávke. Tovar bude dodaný predávajúcim s využitím vlastných prostriedkov alebo s využitím kuriérskych služieb.
 2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, alebo kuriérovi na prepravu ku kupujúcemu
 3. V deň preberania zásielky Vám bude dopravná spoločnosť volať v priebehu dňa dodania.
 4. Tovar bude dodaný kupujúcemu v ochrannom obale.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené poštou alebo kuriérom.

Kúpna cena a platby

Tovar je majetkom predávajúceho do doby úplného zaplatenia ceny tovaru.

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien, v prípade tlačových chýb a zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov. O týchto okolnostiach je predávajúci povinný kupujúceho bezodkladne informovať. Kupujúci je v týchto prípadoch oprávnený odstúpiť od zmluvy
 2. Kúpna cena je splatná najneskôr pri prevzatí tovaru v prípade dobierky alebo osobného prevzatia
 3. Kupujúci môže za tovar zaplatiť nasledovnými spôsobmi:

Celkovú sumu zákazník uhradí do 10 dní prevodom zo svojho účtu na účet Predávajúceho, resp. vloží požadovanú sumu na účet Predávajúceho:

Slovenská sporiteľňa
IBAN SK82 0900 0000 0004 0010 5485
BIC SWIFT kód GIBASKBX

 • Ako variabilný symbol sa uvádza číslo objednávky.

Dobierka/ hotovosť

Pri prevzatí produktu od kuriéra/poštovného kuriéra zaplatí požadovanú sumu

Zľavy, poštovné a balné

Predávajúci stanovuje poštovné a balné, ktoré sa v objednávke pripočítava k hodnote tovaru a ktoré je kupujúci povinný zaplatiť spolu s cenou tovaru, tak ako je to uvedené na objednávke.

Cena dopravy je 4 € bez dph ( v cene dopravy je zarátaný aj manipulačný poplatok).

Reklamácia

Podmienkou uznania reklamácie je, aby bola uplatnená v záručnej lehote.
Všetky reklamácie sú vybavované v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov .

 1. Zákazník je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam – reklamáciu o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktoré potvrdí dopravca.
 2. Reklamácia na tovar bude z našej strany uznaná iba v prípade nepoškodeného vonkajšieho obalu.

Zodpovednosť predávajúceho

 • je v súlade so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou, t.j. že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonanej reklamy očakávané, príp. akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám, právnym predpisom, je v určenom zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu.
 • predal za cenu uvedenú v cenníku.

 Predávajúci nenesie zodpovednosť:

 • ak si spotrebiteľ spôsobil vadu na tovare sám
 • spôsobil vadu neodbornou manipuláciou
 • vady ktoré vznikli nesprávnym spôsobom používania, nedovoleným používaním alebo používaním na iné účely, ako je tovar určený
 • evidentne vznikli mechanickým alebo iným poškodením, ktoré malo za následok zničenie, poškodenie, opotrebovanie

Reklamácia tovaru

 • Spotrebiteľ má právo vytkúť vady tovaru zistené na ním zakúpenom tovare. Toto právo sa nevzťahuje na tovar, za ktorý predávajúci nezodpovedá
 • Vadu tovaru je spotrebiteľ povinný uplatniť bez zbytočného odkladu, po tom čo mal možnosť si pozrieť tovar, najneskôr však do šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru.
 • Ak ide o vadu tovaru, ktorá neexistovala v čase jeho prevzatia spotrebiteľom a vyskytla sa až po šiestich mesiacoch odo dňa prevzatia tovaru, spotrebiteľ je oprávnený vytknúť vadu tovaru odo dňa jej zistenia, najneskôr však do uplynutia záručnej doby.
 • Ak spotrebiteľ nevytkne vadu tovaru do uplynutia záručnej doby, jeho právo zaniká. Na reklamáciu tovaru, ktorá bola uplatnená až po uplynutí záručnej doby predávajúci neprihliada.

Postup:

 1. Písomne informovať predávajúceho o vade tovaru, priložiť kópie dokladov o zakúpení ( dodací list, faktúru alebo iný hodnoverný doklad)
 2. Zamestnanec reklamačného oddelenia je povinný reklamáciu riadne preveriť a rozhodnúť o jej vybavení ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Následne písomne informovať kupujúceho o jej riešení. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 3. Ak ide o odstrániteľnú vadu , predávajúci vadu odstráni podľa možností bez zbytočného odkladu, najneskôr do uplynutia zákonom stanovenej lehoty a na svoje náklady.
 4. Ak sa jedná o neodstrániteľnú chybu , predávajúci vymení chybný tovar za bezchybný. Ak to nie je možné môže kupujúci dostať zľavu na tovar alebo zrušiť zmluvu a vrátenie zaplatenej čiastky.
 5. Ak predávajúci odstránil vadu tovaru, alebo chybný tovar vymenil za bezchybný , považuje sa reklamácia za vybavenú.

Záverečné ustanovenia

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke Predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou, ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak
 2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok a reklamačného poriadku v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky
 3. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismi
 4. Prípadné spory medzi stranami, ktoré nebudú riešiteľné vzájomnou dohodou oboch strán, rozhodne príslušný súd SR.